ย้อนรอยวีนัส-เปิดตำนานเทพเจ้ากรีก

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง32101

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ คเชนทร์ กองพิลา

รายวิชาที่เกี่ยวข้อง ประวัติศาสตร์สากล รหัสวิชา ส 32170

อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ อรววรณ กองพิลา

 

คำถามเกี่ยวกับโครงงาน

1.ก่อนจะมาเป็นเทพีแห่งความงามและความรักวีนัสเคยเป็นเทพีที่มีความเกี่ยวข้องในด้านใดมาก่อน

2.บ้านเกิดของเทพี วีนัส อยู่ที่เมืองอะไร

3.ต้นไม้ชนิดใดเป็นต้นประจำพระองค์ของเทพีวีนัส

4.เทพีวีนัสมีต้นกำเนิดขึ้นมาอย่างไร

5.เพราะเหตุใดซุสจึงโปรดประทาน เทพีวีนัสให้แก่ ฮีฟีสทัส (Hephaestus)

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

เทพีวีนัส ที่หลายตำราบอกว่ากำเนิดจากฟองคลื่น ที่หยดเลือดของบิดานางหยดลงทะเล ก่อให้เกิดตำนานมากมาย ทั้งความรัก ความอุดมสมบูรณ์ และตำนานกล่าวขานมาเนิ่นนาน ดังเช่นน้ำเพียงหยดหนึ่งในทะเล ไม่รู้ว่าจะทำให้ชีวิตต่างๆ บนโลก หมุนเปลี่ยนไปอย่างไร วันแล้ว วันเล่า มีทั้งคุณค่ามหาศาลต่อชีวิต มีทั้งโทษภัยที่ควบคุมลำบาก มีผลต่อชีวิต จิตวิญญาณผู้คน จากรุ่นสู่รุ่น
เนื่องจากเรื่องราวเกี่ยวกับวีนัสมีความลึกลับและน่าสนใจเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าจึงเลือกทำโครงงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อค้นหาคำตอบบางอย่างที่สงสัย

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.เพื่อศึกษาต้นกำเนิดและการเกิดของเทพีวีนัส
2.เพื่อศึกษาอิทธิพลของเทพีวีนัสที่มีต่อคนโบราณในอารยธรรมตะวันตก
3.เพื่อศึกษาโบราณสถานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทพีวีนัส

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
-ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา และการเกิดของเทพีวีนัส
-ได้ทราบถึงอิทธิพลของเทพีวีนัสที่มีต่อคนในโบราณในอารยธรรมตะวันตก
-ได้ทราบถึงโบราณสถานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทพีวีนัส

การดำเนินงาน/โครงงาน

-ตั้งประเด็น หรือ หัวข้อที่ต้องการศึกษา
-ตั้งคำถามที่สงสัยหรืออยากทราบเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา
-ร่างเค้าโครงของโครงงาน
-สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
-วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
-รวมรวมข้อมูล
-เรียบเรียงและเขียนเนื้อหาใหม่โดยให้สอดคล้องกับเค้าโครงเดิม
-สรุป และ เผยแพร่โครงงาน

By fabtywaraporn